فهرست جامع كدينگ كامل حساب‌هاي يك مؤسسه توليدي و صنعتي:
(حساب‌هاي ترازنامه)
دارائي‌هاي جاري: (129-100)
101 موجودي بانك
102 صندوق
103 تنخواه گردان
104 اوراق بهادار
106 اسناد دريافتني –مشتريان
1/106 اسناددريافتني–تنزيلي
109 حساب‌هايدريافتني– مشتريان
1/109 ذخيره‌ي مطالبات مشكوك‌الوصول
115 مواد اوليه
1/115 تعديل موجودي‌ها
116 كالاي در جريان ساخت
117 كالاي ساخته شده
120 پيش‌پرداخت ماليات
121 پيش‌پرداخت بيمه
122 ساير پيش‌پرداخت‌ها
دارائي‌هاي ثابت (169-130)
130 زمين
132 ساختمان
133 تأسيسات
1/133 ذخيره‌ي استهلاك ساختمان و تأسيسات
135 ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه
1/135 ذخيره‌ي استهلاك ماشين آلات و تجهيزات كارخانه
143 وسائط نقليه
1/143 ذخيره‌ي استهلاك وسائط نقليه
146 اثاثه و منصوبات اداري
1/146 ذخيره‌ي استهلاك اثاثه و منصوبات اداري
دارائي‌هاي نامشهود (179-170)
170 سرقفلي
171 حق‌الاختراع
172 علائم تجارتي و ساير امتيازات
ساير دارائي‌ها (189-180)
بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام
بدهي‌هاي جاري 219-200)
201 اسناد پرداختني
203 حساب‌هاي پرداختني
206 حقوق و دستمزد پرداختني
207 سود تضمين‌شده‌ي پرداختني
208 ماليات حقوق پرداختني
209 ساير اقلام پرداختني
211 ماليات بر درآمد پرداختني –پيش‌بيني‌شده
216 حصهجاريبدهي‌هايبلندمدت
218 سودسهامپرداختني
219 سايربدهي‌هايجاري
بدهي‌هايبلندمدت (249-220)
220 اوراققرضه‌يپرداختني
222 اسنادپرداختنيبلندمدت
224 سايربدهي‌هاي بلندمدت
حقوق صاحبان سهام (299-250)
250 سرمايه
1/250 تعهد صاحبان سهام
255 صرف سهام
260 سود (زيان) انباشته
حساب‌هاي سود و زيان و درآمدها و هزينه‌ها
فروش (349-300)
301 فروش
1/301 برگشت از فروش و تخفيفات
2/301 تخفيفات ناشي از آسيب‌ديدگي

بهاي تمام‌شده‌ي كالاي فروش‌رفته (399-350)
351 بهاي تمام‌شده‌ي كالاي فروش‌رفته
356 مواد –انحرافنرخ
357 مواد–انحرافمصرف
356 دستمزد–انحرافنرخ
366 دستمزد–انحرافكارايي
372 سربارجذب‌شده‌يكارخانه
376 سرباركارخانه–انحرافهزينه (بودجه)
377 سربار كارخانه –انحرافظرفيتبلااستفاده
378 سرباركارخانه–انحرافكارآيي
379 سرباركارخانه–اضافهياكسرجذبسربار
سرباركارخانه (499-400)
400 كنترلسرباركارخانه
401 حقوق
411 موادغيرمستقيم
412 كارغيرمستقيم
414 هزينه‌يحملبه‌داخل
417 هزينه‌ي آموزش و كارآموزي
420 اضافه‌كاري
422 ماليات حقوق و دستمزد
425 حقوق ايام مرخصي
427 بيمه
434 سوخت –كارخانه
436 روشناييونيرو
438 تلفنوتلگراف
440 ابزارآلات
442 ضايعات
460 استهلاك–ماشين‌آلاتوتجهيزات
461 استهلاك–ساختمانوتأسيسات
462 اجاره‌يماشين‌آلات
463 تعميرات و نگهداري ماشين‌آلات و تجهيزات
480 تعميرات و نگهداري ساختمان
481 تعميرات و نگهداري جاده‌ها
482 تعميرات و نگهداري تسهيلات حمل و نقل
483 استهلاك حق‌الاختراع

هزينه‌هاي توزيع و فروش (599-500)
500 كنترل هزينه‌هاي توزيع و فروش
501 حقوق –سرپرستي
503 حقوق –فروشندگان
504 حقوق–كاركناندفتري
507 كارمزدفروشندگان
515 هزينهحملبه‌خارج
522 مالياتحقوق
530 ملزومات
534 سوختوسائطنقليه
536 روشناييونيرو
538 تلفنوتلگراف
546 پست
548 هزينه‌يمسافرت
560 استهلاك–وسائطنقليه
562 اجاره‌يتجهيزات
565 آگهي و تبليغات
567 نمونه‌ها
568 نمايشگاه‌ها
580 تعميرات و نگهداري ساختمان‌ها
هزينه‌هاي اداري (699-600)
600 كنترل هزينه‌هاي اداري
601 حقوق –اداري
604 حقوقكاركناندفتري
620 اضافه‌كاري
622 مالياتحقوق
630 ملزومات
634 سوخت
636 روشناييونيرو
638 تلفن و تلگراف
646 پست
648 هزينه‌ي مسافرت
660 استهلاك –اثاثهومنصوبات
661 استهلاك–ساختمانوتأسيسات
662 اجاره‌يتجهيزات
670 خدماتحسابداري
680 تعميراتونگهداريساختمان‌ها
691 كمكبه‌مؤسساتخيريه
693 هزينه‌يمطالباتسوخت‌شده
سايرهزينه‌ها (749-700)
701 زيان ديركرد
707 بهره‌ي پرداختني نسبت به‌ اوراق قرضه
708 تخفيفات فروش
731 هزينه‌هاي عملياتي مربوط به‌ تسهيلات بلااستفاده
ساير درآمدها (849-800)
801 درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها
808 تخفيفات دريافتي خريد
816 بهره‌ي ديركرد دريافتي
817 درآمد حاصل از اجاره
818 درآمدهاي متفرقه


كسور درآمد (899-890)
890 ماليات بردرآمد
يك نمونه ديگر از كدينگ جامع حسابها :
داراييهاي جاري
1110 موجودي نقد وبانك
111001 صندوق ريالي
111002 صندوق ارزي
111003 تنخواه گردانهاي ريالي
111004 تنخواه گردانهاي ارزي
111005 موجودي بانكهاي ريالي
111006 موجودي بانكهاي ارزي
111007 وجوه در راه
111008 موجودي واريز نامه هاي ارزي
1111 سپرده هاي كوتاه مدت
111102 سپرده شركت در مناقصه ومزايده
111103 سپرده هاي گمركي
111105 سپرده ضمانتنامه هاي بانكي
111106 ساير سپرده ها
1112 اسناد دريافتني
111201 چكهاي در جريان وصول
111202 اسناد در جريان وصول
111203 چكهاي دريافتني نزد صندوق
111204 اسناد دريافتني نزد صندوق
1113 حسابهاي دريافتني تجاري
111301 اشخاص (حسابهاي دريافتني)
111302 شركتها (حسابهاي دريافتني)
111305 ذخيره مطالبات مشكوك الوصول
111306 اسناد واخواست شده
1114 ساير حسابهاي دريافتني
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروري كاركنان
111403 وام مسكن كاركنان
111404 جاري كاركنان
111406 خسارات قابل دريافت ازبيمه
111407 مطالبات غير تجاري از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
111409 حق العمل كاران و ترخيص كاران گمركي
111411 ساير حسابها واسناد دريافتني
1115 سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت
111501 سپرده هاي كوتاه مدت نزدبانكها
111502 سهام ساير شركتها
1116 موجودي مواد وكالا
111601 موجودي مواد اوليه
111602 موجودي قطعات و لوازم يدكي
111604 موجودي محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرايه حمل موجودي ها
111608 کنترل خريد
111609 كالاي اماني ما نزد ديگران
111611 انحراف نرخ خريد مواداوليه
111621 موجودي اقلام راكد وناباب
111622 موجودي ضايعات مواداوليه ولوازم يدكي
111623 ذخيره موجودي اقلام راكد وناباب
111624 ذخيره كاهش ارزش موجودي محصولات
111625 ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد اوليه
111626 ذخيره كاهش ارزش موجودي قطعات وملزومات


1117 كار درجريان ساخت
111701 كاردرجريان ساخت
111702 انحراف نرخ كاردرجريان ابتداي دوره
1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهاي اصلي سفارش
111802 هزينه هاي ثبت سفارش
111803 هزينه هاي بيمه
111804 هزينه هاي بانكي
111805 هزينه هاي گمركي
111806 حقوق وعوارض بندري
111807 هزينه بازرسي
111808 هزينه حق العمل ترخيص
111809 هزينه حمل
111810 ساير هزينه ها
111811 هزينه قبل از گشايش اعتبار
1119 پيش پرداختها
111901 پيش پرداخت خريد مواد اوليه
111902 پيش پرداخت خريد اموال ماشين آلات و تجهيزات
111903 پيش پرداخت خريد قطعات و لوازم يدکي
111904 پيش پرداخت هزينه هاي جاري
111905 پيش پرداخت خريد خدمات
111907 پيش پرداخت بيمه دارائيها
111908 پيش پرداخت حسابرسي
111909 پيش پرداخت ماليات
111910 پيش پرداخت هزينه هاي تحقيق وتوسعه
111911 پيش پرداخت اجاره
111912 پيش پرداخت هزينه سود وكارمزدوامها
111913 پيش پرداخت به پيمانكاران
111916 موجودي تمبر و سفته
12 داراييهاي غيرجاري
1210 اموال ، ماشين آلات وتجهيزات
121001 ساختمانها
121002 تاسيسات
121003 ماشين آلات و تجهيزات توليد
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقليه
121006 اثاثيه ومنصوبات
121007 لوازم ازمايشگاهي
121011 کنترل دارائيها - تنخواه
121012 کنترل دارائيها - انبار
1211 استهلاك انباشته اموال ، ماشين آلات وتجهيزات
121101 استهلاك انباشته ساختمانها
121102 استهلاك انباشته تاسيسات
121103 استهلاك انباشته ماشين آلات و تجهيزات توليد
121104 استهلاك انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاك انباشته وسائط نقليه
121106 استهلاك انباشته اثاثيه و منصوبات
121107 استهلاك انباشته لوازم ازمايشگاهي
1212 زمين
121201 زمين


1213 دارائيهاي ثابت در جريان تكميل
121301 ساختمانهاي در دست تكميل
121302 تاسيسات در دست تكميل
121303 ماشين الات در دست تكميل
121304 ابزارآلات و قالبهاي در دست تكميل
1214 سرمايه كذاري هاي بلند مدت
121401 سرمايه گذاري در شركتهاي تابعه
121402 سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته
121409 سهام ساير شركتها
1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهاي اعطايي بلند مدت
121502 سپرده هاي بلند مدت نزد بانكها
1216 هزينه سنوات آتي (مخارج انتقالي به دوره هاي آتي)
121601 هزينه هاي تاسيس وقبل از بهره برداري
121603 هزينه سود وكارمزدوامهاي بلند مدت
121606 هزينه هاي تحقيق وتوسعه
121607 ساير هزينه هاي سنوات آتي
1220 ساير دارائيها
122001 حق الامتيازها
122002 سرقفلي
122003 وديعه آب
122004 وديعه برق
122005 وديعه تلفن
122006 وديعه گاز
122007 ساير ودايع
122011 نرم افزار ها
122012 سيستمها و روشها


21 بدهيهاي جاري
2110 حسابهاي پرداختني تجاري
211001 اشخاص (حسابهاي پرداختني)
211002 شركتها (حسابهاي پرداختني)
211003 كالاي اماني ديگران نزد ما
211004 معلق خريد
211009 ساير حسابهاي پرداختني تجاري
2111 اسناد پرداختني كوتاه مدت
211101 اسناد پرداختني ريالي
211102 اسنادپرداختني ارزي


2112 ساير حسابهاي پرداختني
211201 ماليات بر در آمدشركت
211202 ماليات حقوق ودستمزد كاركنان
211203 ماليات تكليفي اشخاص ثالث
211204 سازمان تامين اجتماعي –حقبيمهكاركنان
211205 سازمانتاميناجتماعي–حقبيمهاشخاصثالث
211206 بيمهعمروحوادثكاركنان
211207 صندوقكارآموزي
211208 حقوقودستمزدپرداختني
211209 پيمانكاران
211212 عيديوپاداشپرداختني
211213 بهرهوريتوليدپرداختني
211215 هزينههايحسابرسيپرداختني
211216 عوارضشهرداري
211218 دودرهزارفروش صنايع
211219 يك در هزار تربيت بدني
211220 هزينه هاي پرداختني
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق

2113 سپرده هاي دريافتي
211301 سپرده هاي دريافتي مزايده ومناقصه
211302 سپرده هاي دريافتي حسن انجام كار
211303 ساير سپرده هاي دريافتي
2114 پيش دريافتها
211401 پيش دريافت فروش محصولات
211409 ساير پيش دريافتها
2115 ذخيره ماليات
211501 ذخيره ماليات
2116 سود سهام پيشنهادي وپرداختني
211601 سود سهام پيشنهادي
211602 سود سهام پرداختني
2117 تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي
211701 وامهاي دريافتي از بانكها - فروش اقساطي
211702 وامهاي دريافتي از بانكها - سلف
2118 ساير ذخاير
211801 ذخيره مرخصي استفاده نشده
211803 ذخيره ساير هزينه هاي
211805 ذخيره بن کارگري
22 بدهيهاي غير جاري
2210 اسناد پرداختني بلند مدت
221001 اسنادپرداختني بلند مدت ريالي
221002 اسنادپرداختني بلند مدت ارزي
2211 حسابهاي پرداختني بلند مدت
221101 حسابهاي پرداختني بلند مدت
2212 تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت
221201 وامهاي پرداختني بلند مدت - فروش اقساطي
221202 وامهاي پرداختني بلند مدت - سلف

2213 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
221301 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان
2215 در آمدهاي انتفالي به دوره هاي آتي
221501 سود ناشي از تسعير بدهيهاي بلند مدت ارزي
31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمايه
311001 سرمايه ثبت شده –سهامعاديبانام
311002 سرمايهتعهدشده–سهامعاديبانام


3111 اندوخته قانوني
311101 اندوخته قانوني
3112 ساير اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمايه اي
311202 اندوخته توسعه وتكميل
311203 اندوخته احتياطي
311205 اندوخته جايگزين دارائيها
311206 صرف سهام
3113 سود (زيان ) انباشته
311301 سود (زيان ) انباشته
311302 تعديلات سنواتي
3114 سود (زيان ) جاري
311401 سود (زيان ) جاري
3116 تقسيم سود
311601 تقسيم سود
41 فروش و درآمدها
4110 فروش
411001 فروش داخلي محصولات
411002 فروش خارجي محصولات
411007 فروش خدمات توليدي
4111 برگشت از فروش وتخفيفات
411101 برگشت از فروش داخلي محصولات
411102 برگشت از فروش خارجي محصولات
411111 تخفيفات محصولات داخلي
411112 تخفيفات محصولات خارجي
4112 ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي
411201 سود و زيان فروش ضايعات
411209 ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
51 قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
5110 قيمت تمام شده كالاي فروش رفته
511001 قيمت تمام شده كالاي فروش رفته داخلي محصولات
511002 قيمت تمام شده كالاي فروش رفته خارجي محصولات
511009 قيمت تمام شده خدمات توليدي
61 هزينه هاي فعاليت
6110 هزينه هاي حقوق ودستمزد
611001 حقوق پايه
611002 اضافه كاري
611003 حق شيفت وشبكاري
611004 حق نوبت كاري
611005 حق جذب
611006 فوق العاده مسكن وخواروبار
611007 حق اولاد
611008 عيدي وپاداش
611009 بن كارگري
611010 پاداش بهره وري توليد
611011 بيمه سهم كارفرما
611012 سهم صندوق كارآموزي
611013 بازخريد سنوات خدمت كاركنان
611014 مرخصي استفاده نشده
611015 حق سر پرستي
611016 بيمه بيكاري
611017 دستمزد كاركنان روزمزد
611018 حقوق ومزاياي متفرقه


6111 هزينه هاي كاركنان
611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموريت
611102 پوشاك ولوازم ايمني
611103 پذيرايي و آبدارخانه
611104 اياب وذهاب
611105 بهداشت ودرمان
611106 آموزش
611107 حق ورزش
611108 كمكهاي غير نقدي
611109 رستوران
611119 ساير هزينه هاي كاركنان
6112 هزينه هاي عملياتي
611201 تعمير ونگهداري ساختمان وتاسيسات
611202 تعمير ونگهداري ماشين آلات و تجهيزات توليد
611203 تعمير و نگهداري ابزارآلات و قالبها
611204 تعمير ونگهداري وسايط نقليه
611205 تعمير ونگهداري اثاثيه ومنصوبات
611206 تعمير و نگهداري لوازم آزمايشگاهي
611207 هزينه سوخت كارخانه
611208 هزينه سوخت وسائط نقليه
611209 هزينه آب و برق مصرفي
611210 بيمه دارائيهاي ثابت
611211 بيمه موجوديها
611212 هزينه لوازم مصرفي آزمايشگاهي
611213 ابزار ولوازم فني مصرفي
611214 مواد مصرفي غير مستقيم توليد
611215 هزينه ملزومات ونوشت افزار
611216 هزينه پست وتلفن
611217 هزينه مواد مصرفي مستقيم توليد
611219 هزينه اجاره محل
6113 هزينه هاي استهلاك
611301 هزينه استهلاك ساختمان
611302 هزينه استهلاك تاسيسات
611303 هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزات توليد
611304 هزينه استهلاك ابزارآلات و قالبها
611305 هزينه استهلاك وسائط نقليه
611306 هزينه استهلاك اثاثيه و منصوبات
611307 هزينه استهلاك لوازم آزمايشگاهي
62 ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي
6210 هزينه هاي بازاريابي و توزيع و فروش
621001 هزينه آگهي و تبليغات
621003 هزينه شركت درمناقصه
621004 هزينه ارسال نمونه ها
621006 هزينه دودر هزار فروش
621007 هزينه هاي نمايشگاه
621008 هزينه بازاريابي و پورسانت
621009 هزينه هاي حمل وانبارداري
621010 هزينه هاي متفرقه توزيع وفروش
621018 هزينه هاي واخواست
621019 هزينه مطالبات سوخت شده '

6211 هزينه هاي مالي
621101 هزينه سود وكارمزد وامها
621102 هزينه تمبر وسفته
621104 هزينه كارمزد خدمات بانكي
621105 هزينه جريمه دير كرد وامها
621109 هزينه هاي متفرقه مالي


6212 هزينه هاي تحقيق و توسعه
621201 حصه جاري هزينه هاي تحقيق و توسعه
6213 ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي
621301 هزينه حق الزحمه حقوقي
621302 هزينه حق الزحمه مشاورين
621303 هزينه حق الزحمه حسابرسي
621304 حق الزحمه خريد خدمات
621305 كتب ونشريات
621306 حق عضويت
621307 پذيرائي و جشنها
621308 كمك واعانات
621310 سهم جاري هزينه تاسيس وقبل از بهره برداري
621312 حق حضور اعضاء هيئت مديره
621313 اقلام متفرقه
621319 ساير هزينه هاي اداري و تشکيلاتي
6215 ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي
621501 سود و زيان ناشي از تسعير ارز
621502 سود و زيان ناشي از فروش دارائيها
621503 سود و زيان ناشي از بيمه دارائيها
621509 سود و زيان ناشي از ساير اقلام
6217 هزينه هاي غير مترقبه
621701 مغايرت جذب سربار دواير توليدي
621704 ساير هزينه هاي غير مترقبه
81 حسابهاي جذب و انحرافات
8110 جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي
811001 جذب هزينه هاي دستمزد
811002 جذب هزينه هاي سربار
8111 تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي
811101 سهم سربار از دواير خدماتي
811102 تسهيم سربار دواير خدماتي
8112 انحراف مواد اوليه
811201 انحراف نرخ مصرف مواد
811202 انحراف مصرف مواد
8113 انحراف هزينه هاي تبديل
811301 انحراف هزينه دستمزد
811302 انحراف هزينه سربار
8114 انتقال هزينه هاي تبديل توليد
811401 انتقال هزينه هاي دستمزد
811402 انتقال هزينه هاي سربار
91 حسابهاي انتظامي
9110 حسابهاي انتظامي به نفع شركت
911001 ضمانت نامه هاي انجام مناقصه ومزايده
911002 ضمانت نامه هاي حسن انجام كار
911003 اسناد تضميني دريافتي از كاركنان
911004 ضمانت نامه هاي بانكي
911005 ساير اسناد تضميني به نفع شركت
911008 اسناد تضميني تنخواه
911012 كالاي اماني ما نزد ديگران
911013 موجودي ضايعات
9111 حسابهاي انتظامي عهده شركت
911101 ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه ومزايده
911102 ضمانت نامه هاي حسن انجام كار
911103 اسنادتضميني بابت سفارشات
911104 اسناد تضميني بابت ضمانت نامه هاي گمركي
911107 اسناد تضميني بابت تسهيلات مالي دريافتي
92 طرف حسابهاي انتظامي
9211 طرف حسابهاي انتظامي
921101 طرف حساب انتظامي بنفع شركت
921102 طرف حساب انتظامي بعهده شركت

 

+ نوشته شده توسط رضا بهمنی در شنبه 1393/01/23 و ساعت 16:53 |